Regulamin zajęć

Active Life

Niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania przez użytkownika z Active Life Adriana Krzemińska.

REGULAMIN SZKOLEŃ

PROWADZONYCH W „ACTIVE LIFE”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Celem działalności Active Life jest popularyzacja oraz rozwój sportu poprzez prowadzenie szkoleń z zakresu akrobatyki, gimnastyki, kangoo discovery, kangoo jumps, dance fit, zumba, wzmacnianie całego ciała, zwane dalej „szkoleniami”.
 2. Organizatorem oraz prowadzącą szkolenia wymienione w § 1 ust. 1 jest Adriana Krzemińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Active life (NIP: 5591930927, ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie), zwana dalej „organizatorem”.
 3. Uczestnikiem szkoleń wymienionych w § 1 ust. 1, zwany dalej „uczestnikiem” może zostać każda osoba pełnoletnia oraz osoba niepełnoletnia po wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego.
 4. O przynależności do danej grupy szkoleniowej decyduje organizator.
 5. Terminarz szkoleń dostępny jest na stronie internetowej ada-active.pl.
 6. Miejscem odbywania szkolenia jest każdorazowe miejsce wskazane przez organizatora w terminarzu szkoleń dostępnym na stronie internetowej ada-active.pl
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, o czym uczestnik szkolenia lub rodzic/opiekun prawny uczestnika zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego szkolenie na 2 dni przed planowanym terminem zajęć szkoleniowych, o czym uczestnik szkolenia lub rodzic/opiekun prawny uczestnika zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.
 9. Każde szkolenie wymienione w § 1 ust. 1 obejmuje 40 spotkań szkoleniowych w wymiarze 1 h (60 min.) każde.
 10. W przypadku dłuższego niż 10-minutowe spóźnienie na zajęcia szkoleniowe, uczestnik nie będzie dopuszczony do udziału w szkoleniu.
 11. Udział w każdym z 40 spotkań szkoleniowych, w ramach jednego szkolenia określonego w § 1 ust. 1, odnotowywany jest przez organizatora na liście obecności sporządzanej przez prowadzącego zajęcia lub za pomocą systemu internetowego na stronie ada-active.pl (zapisy internetowe), dostępnej do wglądu w siedzibie organizatora - ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie.
 12. Po zakończeniu szkolenia (odbyciu 40 spotkań szkoleniowych) każdy uczestnik otrzymuje pisemne zaświadczenie o jego odbyciu, wystawiane przez organizatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA SZKOLENIA

 

§ 2

 

 1. W szkoleniach określonych w § 1 ust. 1  mogą brać udział tylko uczestnicy, którzy wypełnili deklarację członkowską dostępną na stronie internetowej ada-active.pl, a w przypadku uczestników niepełnoletnich, tylko po wyrażeniu zgody na ich udział przez rodzica/opiekuna prawnego w formie pisemnego oświadczenia oraz poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej dostępną na stronie internetowej ada-active.pl.
 2. Uczestnik każdego ze szkoleń zobowiązany jest do:
 1. punktualnego uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych,
 2. zachowania szacunku wobec pozostałych uczestników szkolenia oraz organizatora,
 3. dbania o powierzony w ramach szkoleń sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty, do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość zniszczonego/utraconego sprzętu lub jego naprawy,
 4. zgłaszania organizatorowi wszelkich problemów związanych z odbywaniem szkolenia,
 5. sumiennego wykonywania poleceń organizatora w ramach szkolenia,
 6. odbywania szkolenia w stroju oraz obuwiu sportowym,
 7. posiadania i używania osobistego ręcznika,
 8. niezwłocznego zgłaszania organizatorowi dolegliwości i urazów, które wystąpiły w trakcie szkolenia;
 9. dezynfekcji maty, sprzętu oraz butów kangoo po każdorazowym użyciu,
 10. w przypadku szkoleń pn. kangoo discovery oraz kangoo jumps do wykonywania ćwiczeń jedynie w butach Kangoo, bowiem uczestnicy bez zmienionego obuwia nie zostaną dopuszczeni do udziału w zajęciach szkoleniowych,
 11. zdezynfekowania rąk przed wejściem do miejsca odbywania szkolenia,
 12. zachowania wszelkich form ostrożności związanych z pandemią spowodowaną wirusem Sars-Cov 2,
 13. terminowego uiszczania opłat za szkolenia;
 14. bieżącego śledzenia strony internetowej ada-active.pl w celu pozyskiwania aktualnych informacji na temat szkoleń.
 15. zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 1. Uczestnik ma bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających na terenie miejsca odbywania szkolenia.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA

 

§ 3

 

 1. Rodzic/opiekun prawny uczestnika szkolenia ma prawo do uzyskiwania informacji o zachowaniu niepełnoletniego uczestnika podczas szkolenia oraz o jego postępach sportowych i perspektywach rozwoju.
 2. Rodzic/opiekun prawny uczestnika zobligowany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. W trakcie trwania szkolenia rodzice/opiekunowie prawni uczestnika powinni przebywać poza miejscem odbywania szkolenia.
 4. Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika zobowiązuje się do:
 1. niezwłocznego zgłaszania organizatorowi wszelkich problemy dot. szkoleń,
 2. powiadomienia telefonicznie bądź mailowo o nieobecności uczestnika na szkoleniu,
 3. zabezpieczenia uczestnikowi drogi na szkolenie oraz drogi ze szkolenia,
 4. terminowego uiszczania opłat za szkolenia,
 5. bieżącego śledzenia strony internetowej ada-active.pl w celu pozyskiwania aktualnych informacji na temat szkoleń.

 

OPŁATA ZA SZKOLENIA

 

§ 4

 

 1. Opłata za jedno ze szkoleń określonych w § 1 ust. 1 uiszczana jest zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej ada-active.plw zakładce karnety (zakładka szablony)
 2. Opłata określona w § 4 ust. 1, zwana dalej „opłatą” obejmuje 40 spotkań szkoleniowych w wymiarze 1 h (60 min.), zgodnie z terminarzem szkoleń dostępnym na stronie internetowej ada-active.pl
 3. Opłata uiszczana jest przez uczestnika bądź rodzica/opiekuna prawnego uczestnika przed rozpoczęciem szkolenia gotówką, przez stronę internetową ada-active.pl (dotpay)  bądź na konto bankowe organizatora wskazane przez organizatora po zgłoszeniu chęci opłacenia szkolenia za pomocą przelewu bankowego.
 4. Po uiszczeniu opłaty uczestnik otrzymuje karnet obejmujący wykupiony zakres zajęć szkoleniowych w określonym przedziale czasowym, uprawniający do udziału w szkoleniu.
 5. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie pisemnego wniosku  uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika istnieje możliwość zmiany terminu płatności opłaty. Decyzję w tym zakresie podejmuje organizator, po rozpatrzeniu wniosku w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłaty oraz zobowiązuje się do mailowego poinformowania o zmianie uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego uczestnika.
 7. Dokonując płatności za udział w szkoleniu w Active Life, uczestnik oraz rodzic/opiekun prawny uczestnika akceptuje:
 1. Warunki usługi Płatności oraz politykę cookies Dotpay sp. z o.o..
 2. Politykę prywatności oraz Politykę Plików Cookies PayU S.A.
 1. Dokonując płatności za udział w szkoleniu w Active Life, uczestnik oraz rodzic/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29.01997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) przez Dotpay Sp. z o.o. 30-552 Kraków (Polska), Wielicka 72.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 5

 

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej ada-active.pl oraz w siedzibie organizatora - ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie.
 2. Organizator  zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, po wcześniejszym (na 7 dni przed) mailowym poinformowaniu o zmianach uczestników oraz rodzica/opiekuna prawnego uczestnika.
 3. Każdy uczestnik poprzez udział w szkoleniu potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu przez uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego uczestnika stanowi podstawę do pozbawienia uczestnika możliwości udziału w szkoleniu, bez obowiązku zwrotu wpłaconej opłaty.